Współpraca ze środowiskiem

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych, warsztat współpracuje z:

  • Rodzinami uczestników lub ich opiekunami prawnymi
  • Placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu
  • Władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Kościołem Katolickim i jego organizacjami
  • Organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój WTZ.