Pracownia Aktywizacji Zawodowej z elementami muzykoterapii

Zakres terapii:

 • nauka bilansu umiejętności, mocnych i słabych stron
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • poznanie siebie, identyfikacja umiejętności na podstawie zainteresowań
 • sprecyzowanie własnych preferencji, umiejętności i ograniczeń zawodowych
 • kształtowanie umiejętności planowania, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach
 • kształtowanie właściwej postawy nakierowanej na rozwój i aktywność zawodową
 • kształtowanie właściwego stosunku do pracy
 • wyrabianie odporności psychicznej na stres i umiejętności adaptowania się do zmieniających się warunków
 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez pracę w wolontariacie i uczestnictwie w praktykach zawodowych
 • zapoznanie się z aktywnymi formami poszukiwania pracy
 • nabycie umiejętności niezbędnych do przygotowania dokumentów w celu pozyskania pracy
 • nabycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, telefonicznych
 • poznanie procedur związanych z przyjęciem do pracy
 • nabycie i doskonalenie umiejętności szkolnych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania siebie i swoich uczuć przez muzykę, rozwijanie wyobraźni twórczej
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania podczas występów publicznych
 • kształtowanie, doskonalenie i utrwalanie umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem, ruchem i mimiką twarzy
 • nauczenie i rozwijanie umiejętności prawidłowego posługiwania się instrumentami

Wartości terapeutyczne:

 • rozwój intelektualny
 • poznanie zasad współżycia międzyludzkiego, kultury osobistej i norm społecznych
 • poznanie praw i obowiązków pracowniczych
 • poznanie różnych technik wyrazu artystycznego
 • rozwijanie motoryki małej i dużej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • utrwalanie poczucia wrażliwości i estetyki
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności skupiania uwagi
 • rozbudzanie aktywności społecznej poprzez wyjścia do różnych instytucji, zakładów pracy, szkół czy placówek kulturalnych
 • kształtowanie świadomości ponoszenia odpowiedzialności za mienie i wykonanie zadania
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania porządku w pomieszczeniach
 • wyrobienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i tremą
 • budowanie pozytywnego wizerunku swojej osoby w grupie
 • kształtowanie właściwych form komunikowania się z innymi.