Warsztaty Terapii Zajęciowej „Uśmiech”

ZASADY DZIAŁANIA WARSZTATU

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, w stosunku do których właściwy organ orzekł znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
Warsztat działa na podstawie :
a) Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami)
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 04.63.587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku)
c) Statutu Fundacji Przystań w Lubinie
d) Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie
e) innych aktów prawnych mających zastosowanie.

2. CEL DZIAŁANIA

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja wspomagająca pracę terapeutyczną i edukacyjną przygotowująca uczestników do życia w środowisku społecznym poprzez naukę planowania, komunikowania się, decydowania o swoich sprawach, podnoszenia poczucia własnej wartości osobistej.
W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności. Zastosowanie różnego rodzaju technik terapii, zmierzających do rozwijania u uczestników Warsztatu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności, a także podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy z Zakładzie Aktywizacji Zawodowej, zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku.

3. ORGANIZACJA PRACY terapeutyczno-dydaktycznej

Warsztat zatrudnia instruktorów terapii zajęciowych, psychologa, specjalistę ds. rehabilitacji. Terapeuci  realizują zadania rehabilitacji społecznej i zawodowej w wymiarze 6 pełnych etatów dydaktycznych. Każdy z terapeutów odpowiedzialny jest za jedną pracownię, jej program działania i pracy. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji opracowanymi przez Radę Programową na podstawie indywidualnych możliwości, zainteresowań i potrzeb uczestników. Program pracy uczestników oraz ich przynależność do grup zadaniowych zależy od stopnia ich indywidualnych kompetencji i możliwości zarówno w sferze edukacyjnej jak i komunikacyjnej przy uwzględnieniu rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Liczba zatrudnionych terapeutów, wymiar i organizacja ich czasu pracy zawsze uwarunkowana jest prowadzonym procesem terapeutycznym.
Zajęcia w Warsztacie odbywają się w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, biurowo-multimedialna, aktywizacji zawodowej z elementami muzykoterapii, wyrobu witraży i florystyczno-ogrodniczej – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

4. ZAJĘCIA W WARSZTACIE obejmują:

 1. Ogólne usprawnianie podstawowych funkcji życiowych i społecznych oraz uzyskanie niezależności w jak najlepszym radzeniu sobie w samodzielnym życiu.
 2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego i celowego poruszania się po mieście oraz korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
 3. Kształtowanie prawidłowych zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowylnień, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych, wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.ch ( w drodze do pracy, w trakcie rekreacji, codziennych czynności ).
 4. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej.
 5. Rozwój zainteresowań i uzdo
 6. Zapewnienie możliwości współuczestnictwa w podejmowaniu przez uczestników warsztatu decyzji w sprawie jakości ich życia i potrzebnej im pomocy.
 7. Przygotowanie do pełnienia roli obywatela i pracownika.
 8. Stosowane są metody pracy indywidualnej i grupowej: werbalne, praktycznego działania, poznawcze i trening ekonomiczny.
 9. Prowadzenie treningu umiejętności i zachowań społecznych, a w szczególności:
  – trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
  – trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
  – trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
  – trening w zakresie edukacji seksualnej,
  – trening zachowań rynkowych i ekonomicznych
  – trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
  – trening przygotowania do podjęcia pracy

5. OCZEKIWANE EFEKTY

 • Podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenie wiary we własną wartość i przydatność społeczną, rozwijanie wrażliwości na los innych ludzi, obycie towarzyskie
 • Ukształtowanie właściwych form zachowań społecznych, podniesienie kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej, podnoszenie możliwości uczestników Warsztatu we współuczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej
 • Podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • Poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej,
 • Obniżenie napięć psychoruchowych i nauczenie odreagowywania tych napięć
 • Zwiększenie wrażliwości na piękno otaczającego świata i nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac o walorach użytkowych i artystycznych.
 • Zwiększenie samodyscypliny, punktualności, odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, tempa pracy, dokładności i wytrwałości oraz terminowego jej kończenia
 • Nabycie i utrwalenie wiadomości wykorzystywanych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych
 • Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Poznanie i zrozumienie roli zadań społecznych i zawodowych – wypełnianie ról zawodowych, podejmowanie przez uczestników Warsztatu próby pracy zarobkowej poprzedzonej treningiem ( praktyką ) w danym miejscu pracy.
 • Wykorzystanie materiałów tworzonych przez uczestników Warsztatu na cele współfinansowania warsztatu i innych form terapii.