Formy Organizacyjne Realizacji Zadań

6.1 Dział Dydaktyczny

W Warsztacie oprócz zajęć bezpośrednio przystosowujących do pracy są organizowane zajęcia wyrabiające:

 • samodzielność
 • zaradność
 • przystosowanie do życia codziennego
 • przystosowanie do pracy,

Działania Warsztatu mają służyć przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnych oraz predyspozycjom.

6.2 Zajęcia uzupełniające

Zajęcia rehabilitacyjne z dziedziny:

 • kinezyterapii i fizjoterapii
 • wsparcia psychologicznego i psychoterapii
 • logopedii
 • inne w miarę potrzeb

6.3 Zajęcia dodatkowe

 • Ogniska i party grille
 • Wycieczki, zielone szkoły, warsztaty i plenery artystyczne
 • Warsztaty zawodowe
 • Spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki
 • Organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych
 • Wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncerty, do lodziarni, kawiarni, pizzerii itp.

Organizowanie i udział w festiwalach i konkursach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz olimpiadach i zawodach sportowych Organizowanie wystaw artystycznych, kiermaszy i aukcji prac wykonanych w WTZ

 • Wieczorki taneczne i bale
 • Prowadzenie kół zainteresowań i innych działań uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczestników

6.4 Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa prowadzona jest w różnych formach, w zależności od aktualnego poziomu umiejętności zawodowych uczestnika i potencjalnych możliwości jego rozwoju zawodowego. Przebiega wg określonego harmonogramu i obejmuje:

 • rozwijanie psychofizycznych sprawności uczestników niezbędnych w pracy
 • nawiązanie i utrzymywanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie – zarejestrowanie osoby niepełnosprawnej do rejestru osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Organizowanie spotkań z przedstawicielem PUP w celu omówienia organizacji szkoleń i staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych
 • udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, również w celu przełamania lęku i obaw związanych z brakiem wiary we własne możliwości, konfrontacją z rzeczywistością oraz przypuszczeniem niepowodzenia i utraty świadczeń socjalnych.
 • kształtowanie i utrwalanie zasad pisania podań, życiorysów i wypełniania formularzy
 • kształtowanie i utrwalanie umiejętności korzystania z różnych urzędów i instytucji
 • załatwianie prostych spraw, np. robienie zakupów, roznoszenie poczty
 • rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy (np. w gastronomii, pracach ogrodniczych, porządkowych, stolarskich itp.)
 • kształtowanie uniwersalnych umiejętności potrzebnych pracownikowi, takich jak zaradność i samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, wytrwałość, terminowość, poszukiwanie informacji, samokontrola, współpraca itp.
 • wdrażanie umiejętności przestrzegania zasad regulaminowych i porządku w pracy
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności o powierzone mienie
 • utrwalenie znajomości przepisów BHP i p.poż.
 • udział w spotkaniach indywidualnych ze specjalistą ds. rehabilitacji zawodowej, mające na celu określenie motywacji osoby  niepełnosprawnej do podjęcia zatrudnienia, jej kompetencji, zainteresowań, ograniczeń wynikających z niepełnosprawności – określenie warunków pracy itp.
 • udział w spotkaniach grupowych ze specjalistą ds. rehabilitacji zawodowej, które są prowadzone metodami aktywnymi (warsztaty, pogadanki) i mają na celu budowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników – przede wszystkim umiejętności w komunikowaniu się, radzeniu sobie ze stresem.
 • udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, organizowanych w celu przybliżenia uczestnikom podstawowych terminów związanych z zatrudnieniem i specyfiką funkcjonowania zakładów pracy, zapoznania z obowiązującymi przepisami prawa pracy, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy itp. Uczestnicy uczą się także jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie przedstawić dokumenty, jak szukać pracy itp. W ramach działań prozawodowych organizowane są także wycieczki do zakładów pracy w celach poznawczych
 • udział w praktykach wewnętrznych organizowanych w strukturach placówki dla uczestników wykazujących wysoki poziom umiejętności zawodowych. Z uczestnikami podpisywana jest umowa, w której określa się warunki i program pracy, czas i termin praktyk, wyznacza się także opiekuna, który zbiera wszelkie informacje dotyczące odbywanej praktyki i dokonuje oceny.
 • udział w praktykach zewnętrznych poza Warsztatem dla uczestników uzyskujących najlepsze wyniki swojej pracy. W tym celu, za pośrednictwem specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej, Warsztat nawiązuje współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Stanowiska pracy i program praktyki zawsze są dobierane indywidualnie, do potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością.

6.5. Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia rehabilitacyjne w sali rehabilitacji odbywają się zgodnie z indywidualnymi planami rehabilitacji, uwzględniając sytuacje czasowych niedyspozycji wynikających z ogólnego stanu zdrowia.
Zakres terapii i cele rehabilitacyjne:

 • praca nad kondycja fizyczną, podnoszenie wydolności układu krążenia i oddychania
 • rozwijanie równowagi i koordynacji ruchowej
 • praca nad właściwą postawą ciała, równowagi – wyrabianie nawyku prawidłowej postawy poprzez zastosowanie metod PNF,
 • McKenzie i gimnastyki ogólnusprawniającej
 • kształtowanie celowości i płynności ruchów
 • kształtowanie świadomości dbania o zdrowie
 • doskonalenie czynności chwytnych i rzutnych
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy
 • poprawianie szybkości reakcji psychoruchowej
 • usamodzielnianie w lokomocji i samoobsłudze
 • ćwiczenie siły całego organizmu, m.in. poprzez nordic walking
 • udział w różnego rodzaju zawodach i turniejach sportowych
 • udział w zajęciach uzupełniających: zajęcia rehabilitacyjne z dziedziny kinezjologii edukacyjnej, integracji sensorycznej i
 • muzykoterapii
 • udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Dodatkowo rozwijane będą inne formy ruchu, np. utworzona zostanie grupa Nordic walking, która pod okiem instruktora nauczy się chodzić z kijkami.

6.6. Rehabilitacja psychologiczna

Zakres terapii i cele rehabilitacyjne:

 • wdrażanie do samodzielnego planowania dnia pracy
 • uczenie się dzielenia obowiązków pomiędzy uczestników warsztatu
 • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji
 • praca nad odreagowaniem wewnętrznych napięć, stanów emocjonalnych, stanów wzmożonej pobudliwości i niepokoju
  wzmacnianie poczucia własnej wartości, tym umiejętność podnoszenia samooceny oraz postrzegania własnej osoby jako człowieka pełnowartościowego, uświadomienie poczucia sprawstwa we własnym życiu oraz walki o swój los mimo wielu przeszkód życiowych.
 • rozwijanie postawy tolerancji i zrozumienia
 • nauka samodzielności oraz podejmowania własnych decyzji.

W ramach pomocy psychologicznej prowadzone będą z uczestnikami stałe spotkania o charakterze grupowym, jak i indywidualnym – wynikające z bieżących potrzeb uczestników i zaistniałych problemów. Udzielane będzie szczególne wsparcie osobom pochodzącym z rodzin patologicznych (np. „z problemem alkoholowym”) oraz osobom z zaburzeniami emocjonalnymi. W miarę potrzeb organizowane będą również indywidualne spotkania z poszczególnymi rodzicami / opiekunami na terenie warsztatu lub w postaci wizyt domowych.

Dodatkowo utworzona Pracownia Doświadczania Świata będzie wyodrębnionym miejscem, ukierunkowanym na pobudzenie zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, czy powonienia do wzmożenia aktywności. Stworzone w niej warunki umożliwią oddziaływanie na te zmysły w sposób nie kompleksowy. Osoba tam przebywająca może koncentrować się tylko na wybranych przez nią bodźcach (np. dotyku), których oddziaływanie jest dla niej szczególnie relaksujące, odprężające. Przebywanie w SDŚ powinno budować poczucie radości, bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania. Jednocześnie jest to miejsce, gdzie odbywa się nauka życia poprzez celowe kształtowanie bodźców dla wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć.

6.7. Rehabilitacja społeczna

Zakres terapii i cele rehabilitacyjne:

 • utrwalanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego
 • modelowanie postaw społecznych
 • rozwijanie umiejętności orientacji w otoczeniu
 • kształtowanie i utrwalanie umiejętności przestrzegania norm i zasad społecznych
 • utrwalanie umiejętności czytania, pisania i liczenie
 • nabywanie umiejętności podejmowania decyzji, rozróżniania nominałów i kształtowania świadomości wartości pieniądza
 • rozwijanie umiejętności współpracy i harmonijnego współżycia w grupie
 • rozwijania umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za mienie, osobę i zadanie
 • wspólne zajęcia i imprezy z osobami pełnosprawnymi
 • udział w życiu kulturalnym poprzez korzystanie z kina, teatru, koncertów, do lodziarni, kawiarni, pizzerii, klubów, udział w wystawach artystycznych, kiermaszach i innych uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczestników
 • udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych – wycieczki, zawody sportowe, olimpiady, warsztaty i plenery artystyczne, warsztaty zawodowe, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

6.8. Opieka medyczna

 • pielęgniarka i lekarz w obiekcie – w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym
 • pielęgniarka i lekarz – Przychodnia POZ
 • pomoc rodzicom i opiekunom w załatwianiu spraw związanych ze zdrowiem i niepełnosprawnością uczestników
 • czuwanie nad wykonywaniem badań i dostarczaniem zaświadczeni lekarskich o braku przeciwwskazań do terapii zajęciowej
 • konsultacje ze specjalistami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika.